U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Veel gestelde vragen curatele

  Voor wie is curatele?


   

  Curatele is voor meerderjarige die wegens omstandigheden, niet in staat is de gevolgen van zijn handelen in het geheel te overzien. Denk daarbij aan iemand die steeds geld blijft uitgeven en daarmee grote schulden maakt. Verder is een reden voor ondercuratelestelling verkwisting en gewoonte van drankmisbruik. Het drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

   

  Wat is curatele?


   

  De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Curatele is een zware maatregel die niet zomaar wordt uitgesproken door een rechtbank. Betrokkene wordt immers handelingsonbekwaam verklaard en mag daardoor over bijna niets meer zelf beslissen. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben heeft de betrokkene toestemming nodig van de curator. Handelingen met rechtsgevolgen zijn bijvoorbeeld kopen, huren en lenen.

   

  Wanneer vraagt u curatele aan?


   

  De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht. Is deze situatie van toepassing, neem dan contact met ons op.

   

  Werkzaamheden curatele?


   

  Het gaat hier dan over zowel de financiële als andere persoonlijke belangen behartigen. De werkzaamheden bevatten zowel die van mentorschap als die van bewindvoering. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

  De curator stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken. De curator bepaalde voor de cliënt zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

  De curator behartigt daarnaast de financiële belangen en voert hier de administratie over. De financiële huishouding wordt geregeld en benodigde voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen, etc. worden aangevraagd. Ook moet de curator ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn levensonderhoud en dat de vaste lasten betaald worden.

   

  Kan mijn curatele beëindigd worden?


   

  De duur van curatele verschilt. Dat kan voor bepaalde tijd zijn, maar is meestal voor onbepaalde tijd. Curatle kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de curator niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. U kunt er dan voor kiezen om verder te gaan met een andere curator van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Wanneer één van de partijen de curatele wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.