U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Veel gestelde vragen mentorschap

  Voor wie is mentorschap?


   

  De mentor treedt op namens de client als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Het kan hier dan gaan om mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, comateuze mensen of mensen met psychiatrische problematiek. Dit gaat altijd over zorgverlening, zoals begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. De mentor ondersteund u bij het nemen van beslissingen en geeft raad waar nodig.

   

  Wat is mentorschap?


   

  Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken indien een persoon niet (meer) in staat is om zijn eigen, persoonlijke belangen te behartigen. Het gaat hier dus duidelijk niet om financiële belangen, maar om bijvoorbeeld het welzijn, de verzorging, de verpleging, huisvestiging of medische behandeling van de betrokkene, omdat hij dat zelf niet meer kan.

   

  Wanneer vraagt u mentorschap aan voor een cliënt?


   

  U kunt mentorschap aanvragen voor meerderjarige cliënten die tijdelijk of volledig wilsonbekwaam worden beschouwd. Een cliënt is wilsonbekwaam als hij:

  De informatie over zijn ziekte of de behandeling niet kan begrijpen, niet in staat is om zelf een besluit te nemen, en/of de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien.

  Bij de bepaling van de wilsonbekwaamheid kan de zorgaanbieder rekening houden met (het samenspel van) de volgende onderwerpen:

  De ingrijpendheid van een onderzoek of behandeling, het ziekte-inzicht van de cliënt en het vermogen om de aard en consequenties van de (weigering van de) behandeling te overzien.

   

  Wie bepaalt de wilsbekwaamheid van een cliënt?


   

  Het is aan de zorgaanbieder om bij een behandelingsbeslissing de wilsbekwaamheid van de cliënt te beoordelen, eventueel na overleg met het behandelteam of een second opinion. Als de cliënt een mentor of andere vertegenwoordiger heeft, is het ook aan hem om zich een beeld te vormen van de wilsbekwaamheid van de cliënt.

  De zorgaanbieder legt de beoordeling van de wilsbekwaamheid vast in het dossier van de cliënt. Daarin beschrijft hij de inhoud van en de wijze waarop de informatie aan de cliënt is verstrekt en de wijze waarop tot de beslissing over de wilsbekwaamheid tot stand is gekomen. Uiteindelijk kan een klachteninstantie, de tuchtrechter of de gewone rechter deze beslissing toetsen. De beoordelaar zal dan over die beslissing verantwoording moeten afleggen.

  De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid een goed hulpverlener te zijn. Dit betekent dat de mentor een zorgaanbieder niet kan dwingen een behandeling te verrichten die hij of een andere vertegenwoordiger als wenselijk zien, maar die de zorgaanbieder niet verenigbaar acht met de zorg van een goed hulpverlener.

   

  Werkzaamheden mentorschap?


   

  De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken. Tijdens het mentorschap is de betrokkene handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene.

   

  Kan mijn mentorschap beëindigd worden?


   

  De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan een paar maanden zijn, maar ook jaren. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. U kunt er dan voor kiezen om verder te gaan met een andere mentor van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.